Theoriekamers

Introductie

1. Wie bent u?

Ik ben een filosoof die gespecialiseerd is in de beroepsethiek. Ik houd me bezig met de vraag hoe professionals op een verantwoorde manier kunnen omgaan met de macht die zij door hun rol in onze samenleving hebben.

2. Wat is uw definitie van 'moreel goed handelen'?

Leden van een professie, zoals artsen, ingenieurs of advocaten, hebben een specifieke morele verantwoordelijkheid die uitstijgt boven wat van ieder mens verlangd mag worden. Zij beschikken immers over bepaalde expertise, waardoor anderen van hen afhankelijk zijn om bepaalde waarden te kunnen verwezenlijken. Zo dragen artsen bij aan uw en mijn gezondheid, ingenieurs aan veiligheid en welzijn, advocaten aan rechtvaardigheid. Zij handelen moreel verantwoord als ze hun expertise aanwenden om die centrale waarden zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij komen ze soms voor morele dilemma's te staan, als ze professionele eisen moeten afwegen tegen hun persoonlijke waarden.

3. Kunt u mij uw morele ondergrens aangeven? Welke handelingen zijn zowieso moreel verwerpelijk?

Professionals moeten ervoor zorg dragen dat hun werk geen schade berokkent aan anderen en ze mogen geen misbruik maken van de macht die hun professionele rol hen geeft.

4. Heeft u ook u een ideaal principe, waarmee je de morele juistheid van alle voorgenomen handelingen kunt beoordelen?

Een professional behoort zijn of haar expertise te gebruiken om mensen te helpen specifieke waarden te realiseren. Daarvoor moet u dus eerst nagaan waar het een bepaalde professie om te doen is: welke waarden worden in het werk van een arts of een ingenieur nagestreefd en welke menselijke behoeften worden daarmee gediend? Een goede dokter, advocaat of ingenieur probeert de idealen van de professionele praktijk te realiseren op een manier die bij de concrete situatie past. Sommige mensen denken dat een professionele ethische code hierbij als richtsnoer kan dienen.